Κυριακή

My shining

All work and no play
makes Jack a dull boy


All work and no play makes Jack a dull boy


All work
and no
play makes Jack

a dull boy

All work and no play makes Jack a dull boy


boy
dull a Jack makes play no and work All


All work and no play makes Jack a dull boy

All work and no play makes Jack a dull boy


All
work

and
no
play
makes
Jack
a

dull
boy


llA orkw dna on pyal kames caJk a ludl yob


aLL wORK aND nO pLAY mAKES jACK a dULL bOY


lkuoasnclpkaloamydeadlyjobkylao