Δευτέρα

Control Towers
Δεν είναι υδραγωγεία,
είναι πύργοι ελέγχου
κι έχει από έναν σε κάθε χωριό